ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Κ.Α.Π.Η. ΓΑΛΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 23/10/2015

                                                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Κ.Α.Π.Η. ΓΑΛΑΤΑ

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας, δύναται να προβεί στην απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  του «Κ.Α.Π.Η.» (Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) Τ.Κ. Γαλατά της Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:

Να είναι ισόγειο 60-100 τμ με ανάλογο προαύλιο χώρο, καλά αεριζόμενο και φωτιζόμενο και  έξοδο κινδύνου, με εύκολη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσής – του με δαπάνες του ιδιοκτήτη – για ΑΜΕΑ. Να διαθέτει  τουαλέτα και κουζίνα. Η  περιοχή που μας ενδιαφέρει είναι η Τοπική Κοινότητα Γαλατά. Να είναι καλής κατασκευής και να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και χώρους υγιεινής, να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010), να έχει πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να φέρουν δάπεδο από μάρμαρο ή μωσαϊκό ή πλακάκια.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον οποίο θα γίνει η μίσθωση είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 30/10/2015 και ώρα 15.00’ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθ. πρωτ. 13278/21-05-2015 αναλυτικής διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, Πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26340-21620 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ