Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 9/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθ..
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-10-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30131

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΚΟΙΝ.: 1.κ.κ.Αντιδημάρχους
2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την 9-11-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου ( άρθρο 76 παρ. 2 α Ν. 3852/2010).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 10-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 τουΝ.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Λουκόπουλος Παναγιώτης