Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    20 -11-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 32542

 

 

Π Ρ Ο ΣΤα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ:. Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλούμε την   26-11-2015, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Κατάθεση εισήγησης για καθορισμό θέσεων υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Ναυπακτίας για το έτος 2016.
  2. Λήψη απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Περί Ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας και κλείσιμο-σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με αρ. πρωτ. 573/11-1-2007 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επί της πλατείας Κεφαλοβρύσου στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας , ιδιοκτησίας ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Στεφάνους.
  3. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εσωτερικού χώρου στο Κ.Υ.Ε του κ.  Αλεξόπουλου Αθανάσιου.
  4. Προσωρινή Αφαίρεση ή μη της υπ’ αριθμ. 978/19-08-2013 άδειας λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας  του Δήμου Ναυπακτίας, ιδιοκτησίας  κ. Αναστασίου Γεώργιου του Αντωνίου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης