ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 26/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1027

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

Το Δ.Λ.Τ.Ν. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών –Αξιολόγησης υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 πργ 2 Π.Δ. 28.1980
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
5. Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – ΠΔ 28/80 έτους 2016.
Θα κληρωθούν δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
6. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
7. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
8 .Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της
δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.ΕΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 11:30 στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ θα διενεργηθεί από Επιτροπή κλήρωση μεταξύ όσων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συμπλήρωση των παρακάτω επιτροπών:
1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης υπηρεσιών & εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Π.Δ. 28/1980.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
2. Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – ΠΔ 28/80 έτους 2016.
Θα κληρωθούν δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
4. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της
δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.ΕΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

Μέλη της Επιτροπής που θα διενεργήσει τις παραπάνω κληρώσεις σύμφωνα με την 80/2014 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝ θα είναι οι:
1. Φράγκος Αντώνιος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
2. Παπαγεωργίου Ηλίας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας.
3. Μπισμπίκη Αγγελική, Υπάλληλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ