Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 2-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 27-11-2015
Αριθ. Πρωτ. 1036
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Θωμοπούλου Μαρία Λιμενάρχης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 2-12-2015 και ώρα 2:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών & εργασιών – ΠΔ 28/80 από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016.
2. Ορισμός δύο (2) Διοικητικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ έτους 2016.
3. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 5.869,4 ευρώ και μέχρι 8.804,1 ευρώ.
4. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,1 ευρώ έτους 2016.
5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης υπηρεσιών & εργασιών, του έτους 2016.
6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016
7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
8. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.ΕΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ, έτους 2016.
9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015
10. Δέσμευση Πιστώσεων 2015
11. Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση στατιστικού –επιχειρησιακού προγράμματος δράσης 2017-2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
12. Συζήτηση επί αιτήσεως του Σωματείου Αξιωματικών πορθμείων Ρίου –Αντιρρίου με θέμα «Προβλήτες-Ασφαλής προσέγγιση»
13. Συζήτηση επί αιτήσεως Ά Λ/Τ Ρίου με θέμα : «Αποκατάσταση στεγανότητας Λιμενικού Φυλακίου Ανατολικού Προβλήτα Λιμένα Αντιρρίου»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ