ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση της εργασίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Φουσέκης Β.
Τηλ: 2634020028
FAX: 2634021933

Ναύπακτος 30-11-2015
Αριθμ. Πρωτ. 33732

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» σύμφωνα με την Αριθμ. 1/2015 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Ναυπακτίας
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανωτέρω εργασία, να καταθέσουν τα ζητούμενα από τη μελέτη στοιχεία [αποδεδειγμένη εμπειρία, πίνακα επιστημονικής ομάδας (σύμφωνα με το υπόδειγμα 1), βιογραφικά στελεχών επιστημονικής ομάδας (σύμφωνα με το υπόδειγμα 2), τίτλους σπουδών στελεχών], μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ στο Τμήμα Προμηθειών που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας, Παρ. Κοζώνη, Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας.

Κατεβάστε τη μελέτη.
Κατεβάστε το υπόδειγμα 1.
Κατεβάστε το υπόδειγμα 2.

Ο Αντιδήμαρχος Ο. Υ.

Κοτρωνιάς Θωμάς