ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

 ΚΕΔΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 Ε.Ο.Αντιρρίου-Ναυπάκτου

Κόμβος Περιφερειακού

30020 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Τηλ: 2634038111 Fax : 2634038552

mail dkeanafpaktias@gmail.com

ΑΦΜ 800238641

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  • Την υπ’ αριθμ.   39/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Την υπ’ αριθμ. 28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Τo ΦΕΚ 156Α/2014 «παράταση διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών φαρμακείου ανά δημοτική ενότητα, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Δευτέρα   14 Δεκεμβρίου  2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου).

Οι προσφορές μπορούν να σταλθούν και ταχυδρομικά με ευθύνη των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας, έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές απορρίπτονται.

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 2634038111 και στα γραφεία της επιχείρησης. Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας:

κ. Πέτσας Κων/νος.

Το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της επιχείρησης.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γ. Νούλας