ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 9/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-12-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 34865

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 9-12-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) ) σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αρ. 82/2015 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής περί ανάκλησης, προσωρινής άδειας ιδρύσεως & λειτουργίας και κλείσιμο- σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΥΡΑ», με αριθμ. πρωτ. 9.395/28-4-2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην οδό Παπαγεωργίου 1 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του Αντωνίου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι δεν υφίσταται θέμα για το ανωτέρω Κ.Υ.Ε. λόγω προσκόμισης στην υπηρεσία του Δήμου του δικαιολογητικού νομιμότητας αυτού.

Βάσει δε της διάταξης του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση για την συνεδρίαση της ΕΠΖ μπορεί να επιδοθεί και την ιδία ημέρα της συνεδρίασης, ενώ για το κατεπείγον, ή, όχι του θέματος, πριν από τη συζήτηση θα αποφανθεί η Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης