Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 15/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10 -12-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 35032

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 15 -12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση δωρεάν ενημερωτικών πινακίδων στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
2. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον υπαίθριο χώρο Κ.Υ.Ε. του κ.Παπαβασιλείου Γεωργίου.
3. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εσωτερικού χώρου στο Κ.Υ.Ε. του κ . Μπαλάσκα Νικολάου.
4. Διαβίβαση αίτησης του κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων – πάντα με όριο τα 80 d.b. –στον εσωτερικό χώρο του Κ. Υ. Ε. «ΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «EL PARAISO», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Τ.Κ. Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας.
5. Μετακίνηση του χώρου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης