Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 11-1-2016

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

          ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                                   

 Ναύπακτος  5-1-2016                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ. 6

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Γούλας Γεώργιος
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα  11-1-2016  και ώρα  2:30 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία ,σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανατροπή δεσμεύσεων έτους 2015.
 2. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρίθμ. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99). (σχετ. έγγραφο ΚΛ ΠΑΤΡΑΣ)
 3. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρίθμ. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99). (σχετ. έγγραφο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου)
 4. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή ( Ν. 2881/2001(Ά16) και λοιπές διατάξεις) για θέματα  ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ. Λ Πατρών. (σχετ. έγγραφο ΚΛ ΠΑΤΡΑΣ)
 5. Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ν. 2881/2001(Ά16) και λοιπές διατάξεις) για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου(σχετ. έγγραφο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).
 6. Μετάταξη υπαλλήλου κας Μπισμπίκη Αγγελικής σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας σύμφωνα με τον Ν. 3584/2007 αρθρ. 76  και σύμφωνα με το άρθρο 3 του  υπ΄ αριθμό  23127/9-12-2004 Εγκεκριμένου  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΛΤΝ.
 7. Καθορισμός θέσεων για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016  στις περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του  Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν .3190/2003.

 

 

                                                                  

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               

    ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ