ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 8/2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Παυλοχρήστου Σπυρ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-2-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2646

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 8-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 2016». (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης καθώς υφίσταται διαρκώς και αδιαλείπτως η ανάγκη η υπηρεσία να προβαίνει στην συντήρηση και επισκευή των οχημάτων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στόλου και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου κ.λ.π.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Για ενέργεια)

1. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου (Να παρευρίσκονται για θέματα αρμοδιότητάς τους).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
2. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.