Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 10-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                    

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ        

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                    

Ναύπακτος   05-02-2016

Αριθ. Πρωτ.  22

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 10η  Φεβρουαρίου    2016   ημέρα  Τετάρτη     και ώρα  12:00  στο  χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με  τα  εξής   θέματα  της  ημερήσιας Διάταξης  :

 

 1. Παράταση άσκησης  αρμοδιοτήτων  των  υφιστάμενων  Φo. Δ. Σ. Α     (άρθρα 16 του Ν. 4071/2012)  μέχρι  31-05-2016 . ( Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου  ΦΕΚ  αρ. 184/30-12-2015 τεύχος  πρώτο   άρθρο 8).
 2. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών  χρήσεως
 3. Αποτύπωση  οικονομικής  κατάστασης του  συνδέσμου 31-12-2015.
 4. Ορισμού εκπροσώπων – υπόλογων διαχειριστών   του λογαριασμού  του  συνδέσμου στην  ALPHA   BANK   Υποκατάστημα    Ναυπάκτου – κλείσιμο λογαριασμού –  μεταφορά  υπολοίπου  στην Τράπεζα  Πειραιώς.
 5. Ορισμού εκπροσώπων – υπόλογων διαχειριστών   του λογαριασμού  του  συνδέσμου στην  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ    Υποκατάστημα    Ναυπάκτου.
 6. Έγκριση παράτασης  εργασιών  του  έργου « ΕΡΓΑ   ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ   ΧΥΤΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » μέχρι 31-03-2016.
 7. Έγκριση παράτασης  εργασιών  του  έργου « ΤΕΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ   ΚΑΙ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ  ΠΡΑΝΩΝ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ Κ1 » μέχρι 31-05-2016.
 8. Ψήφιση Τεχνικού  Προγράμματος
 9. Έγκριση σχεδίου δράσης  2016  του  Συνδέσμου .
 10. Εντολή άμεσης εκτέλεσης δαπανών που αφορούν πληρωμή , φόρων  , Ασφάλεια οχημάτων ,   εξόφληση λειτουργίας ΧΥΤΑ  2015 (  για  πληρωμή  προσωπικού)  μέχρι έγκριση  προϋπολογισμού.
 11. Λειτουργία ΧΥΤΑ – Συστημάτων Ανακύκλωσης – ΣΜΑ  Θέρμου – Διαχείριση Βαριών  Αντικειμένων μέχρι 31-05-2016  και  έγκριση  προϋπολογισμού.
 12. Ενημέρωση Αντιπροέδρου για τα  συμπεράσματα του  διήμερου ειδικού θεματικού συνεδρίου της Κ Ε Δ Ε  στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Τα Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων»
 13. Ενημέρωση -Έγκριση  δαπανών  συνδέσμου.

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

Σαλαμούρας  Χρήστος