ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΔΑ: Ω7Σ2ΩΚΓ-0ΝΠ

16PROC003833457 2016-02-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 

 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-02-2016

ΑΡ. ΜΕΛ:  6/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3484

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 245.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» (βενζινών, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) και λιπαντικών για τη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή της πίστωσης   με δυνατότητα  παράτασης  για δύο μήνες ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και εφόσον κατά το χρόνο της παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων ώς και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης

α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

β. τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολο τους σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ cpv Ποσότητα (lt) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 172360,34 0,848 146161,57
2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 09132100-4 17752,00 1,1358 20162,72
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 29000 0,6317 18319,30
4 Λιπαντικό 15W40 Πετρ. 09211100-2 482 7,5 3615,00
5 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 09211100-2 201 7,7 1547,70
6 Λάδι Υδραυλικό Νο 68 09211600-7 847 7,1 6013,70
7 Γράσο 24951000-5 518 6,5 3367,00
 ΣΥΝΟΛΟ 199.186,99
 ΦΠΑ 45.813,01
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 245.000,00

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www . promitheus.gov .gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

16/02/2016

 

12/03/2016

ΩΡΑ 10:00

 

16/03/2016

ΩΡΑ 18:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12/03/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η16/03/2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές καταθέσουν προσφορά για τα καύσιμα ή τα λιπαντικά ξεχωριστά, τότε δύναται η εγγύηση να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία των επί μέρους ποσοτήτων των οποίων θα γίνει η προσφορά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

Τα τεύχη συμμετοχής του διαγωνισμού θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nafpaktos.gr καθώς και από την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, στο τηλέφωνο 2634038290, Τμήμα Προμηθειών.

 

    Ο Δήμαρχος

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης

Κατεβάστε την Διακήρυξη 

Κατεβάστε την Μελέτη 

Κατεβάστε τα συμπληρωματικά στοιχεία μελέτης εδώ 

Κατεβάστε την οικονομική Προσφορά  εδώ