ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤIAΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:  ΕΣΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦ.: Καρτσακάλης Αθανάσιος

Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη

Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΤΗΛ: (26340) 38549

FAX: (26340) 21933

Ναύπακτος   29/02/2016

Αρ. πρωτ.:  4651

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο) με σκοπό τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Το ακίνητο (οικόπεδο) έκτασης 5.831,14 μ2  βρίσκεται στη θέση «ΑΜΠΛΑ» ανατολικά του χειμάρρου Σκα στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η  του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30 έως 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα ( Κεντρικό Δημαρχείο) του Δήμου Ναυπακτίας (Ιλάρχου Τζαβέλλα 37) ισόγεια ανατολική αίθουσα, ενώπιον της Οικονομικής επιτροπής.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα δημοπρατηθεί και εκμισθωθεί το ακίνητο ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ( κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) ορίζεται το ποσό των  450,00 ευρώ ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10)  του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι σαράντα πέντε Ευρώ (45,00€).

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο ότι δεν έχει οφειλές προς αυτόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δ. Ναυπακτίας, στο κοινοτικό κατάστημα της ΤΚ Σκάλας, ενώ πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου (Δ/νση Πάροδος Κοζώνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 2634038549.

 

 

Ο   Δήμαρχος

 

 

Παναγιώτης Λουκόπουλος