ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  08-03-2016

Αριθ. Πρωτ. 230

 

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

      ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

                          ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου η υπ αρίθ. 9/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί « καθορισμού θέσεων για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016» στις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝ και εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Η χορήγηση άδειας προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την Κ.Υ.Α..3131/17/96/28-02-1997 και του Ν. 2323/1995 & σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  του Ν.3190/2003 έτσι ώστε να τους παραχωρηθεί αρχικά  χώρος και εν συνεχεία θα εκδοθεί άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν άμεσα στην υπηρεσία μας και εως στις 18-03-2016  για την κατάθεση της σχετικής αίτησης και των κάτωθι δικαιολογητικών:

▪ Αίτηση του ενδιαφερομένου .

▪ Φωτοτυπία ταυτότητας

▪ Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος

▪ Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέσα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

▪ Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα

▪ Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή για τα αναφερόμενα στο εδάφιο α’ της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Α’ της παρούσας, πλημμελήματα.

▪ Υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούσας ότι ούτε η ίδια ούτε άλλο μέλος της οικογένειάς της ασκεί με οποιαδήποτε μορφή παρεμφερή δραστηριότητα στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης ομοειδούς ως προς το αντικείμενο με την υπαίθρια δραστηριότητα του δικαιούχου.

▪ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

▪ Πιστοποιητικό-βεβαίωση  πολυτεκνίας

▪ Βεβαίωση ανεργίας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ