ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «τον καθαρισμό κοιμητηρίων, κοινοχρήστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος» Δ.Ε Πυλήνης

16PROC004234416 2016-04-18

ΑΔΑ: Ψ94ΦΩΚΓ-1ΘΡ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.299,98

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 8498/18-4-2016

ΑΡ. ΜΕΛ:   34/2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρια κατακύρωσης:

Τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της εργασίας για «τον καθαρισμό κοιμητηρίων, κοινοχρήστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος» Δ.Ε Πυλήνης

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.299,98 € Ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών στην Διεύθυνση Τέρμα Κοζώνη  στην Ναύπακτο την 26η του μηνός Απριλίου 2016 και από ώρα 10:00 (έναρξη) (κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας , οδός Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634038390, Τμήμα Προμηθειών.

 

Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας

 Λουκόπουλος  Παναγιώτης

 

 

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για τη μελέτη πατήστε εδώ