Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 21/4/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-4-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8848

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 21-4-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στις 7 και 8 Μαϊου, λόγω διεξαγωγής θρησκευτικής εορτής, στη Τ.Κ. Λυγιά Νεοκάστρου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ),ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Αχλαδοκάστρου- Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, ιδιοκτησίας κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Βασιλείου»
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Γαλατά- Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, ιδιοκτησίας κ. ΡΩΜΑΛΕΑΣ ΖΗΚΟΥ του Δημητρίου.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω των προθεσμιών.
Βάσει δε της διάταξης του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση για την συνεδρίαση της ΕΠΖ μπορεί να επιδοθεί και την ιδία ημέρα της συνεδρίασης, ενώ για το κατεπείγον, ή, όχι του θέματος, πριν από τη συζήτηση θα αποφανθεί η Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης