ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                      

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31/05/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:      11895

ΑΡ. ΜΕΛ: 2/2016

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»           

                                                                

                                                                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  211.805,89€

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αρ. 127/2016 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη προσφορά, με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί της εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου), για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και χαμηλότερης τιμής για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 211.805,89€ (Διακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 13-06-2016 και ώρα 10.00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18-06-2016 και ώρα 14.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (22-06-2016) και ώρα 10.30 π.μ.

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της υπ΄αριθ 11389/93 απόφασης του ΥΠΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 4281/2014.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Λόγω της φύσης των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές και μεμονωμένες προσφορές, τόσο ως προς τη συντήρηση για κάθε ομάδα οχημάτων όπως φαίνετε στον παρακάτω πίνακα, όσο και για την προμήθεια των ελαστικών.

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΜΑΔΑ 10: Διοικητικές υπηρεσίες 4.065,04 € 934,96 € 5.000,00 €
2 ΟΜΑΔΑ 15: Υπηρεσία πολιτισμού 2.439,02 € 560,98 € 3.000,00 €
3 ΟΜΑΔΑ 20: Καθαριότητα- Ηλεκτροφωτισμός 39.024,40€ 8.975,60€ 48.000,00€
4 ΟΜΑΔΑ 30: Τεχνική Υπηρεσία 61.060,94€ 14.044,01€ 75.104,95€
5 ΟΜΑΔΑ 35:  Υπηρεσία πρασίνου 1.626,01 € 373,99 € 2.000,00 €
6 ΟΜΑΔΑ 70: Λοιπές Υπηρεσίες 24.304,50 € 5.590,04 € 29.894,54 €
7 ΟΜΑΔΑ Α : Ελαστικά 39.680,00€ 9126,40€ 48.806,40€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 172.199,91 € 39.605,97 € 211.805,89€

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., για το σύνολο των ομάδων ειδών της προμήθειας. Για συμμετέχοντες σε λιγότερες ομάδες, το ποσό υπολογίζεται ανάλογα.

 

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.nafpaktos.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας  (οδός Τέρμα Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290) μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

 

 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ