Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 7/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Παυλοχρήστου Σπυρ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3/6/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12330

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 7-6-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ανθοφύτου Δ.Ε. Πυλλήνης.
3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ».
4. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 4195/23-2-2016 διακήρυξη & εκδίκαση ένστασης κατά του 3ου πρακτικού.
5. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης « Εργαστηριακές δοκιμές, μετρήσεις – γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων Τ.Κ. Κλεπάς» της Καραγεωργόπουλος Χρήστος & Συνεργάτες Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης