Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 13/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 08-06-2016
Αριθ. Πρωτ. 276

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο χώρο του ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Βλαχομάνδρας (σύμφωνα με την αρ. 18/2012 απόφαση Δ. Σ) για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :
1. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση των έργων (επί τόπου από τους επιβλέποντες και τον τεχνικό Σύμβουλο)  « Τελικής επικάλυψης και αποκατάστασης τελειωμένων πρανών κυττάρου Κ1»  « Έργα Επέκτασης Δεξαμενής Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Ναυπάκτου ».
2. Δυνατότητα υποβολής πρότασης χρηματοδότης μέρος του Ολοκληρωμένου  Σχεδίου Διαχείρισης 1ης ΓΕΝ στην ανοιχτή πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1 και τίτλο « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων » του Άξονα Προτεραιότητας 14  « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τ Σ)» έγκριση χρηματοδοτικού  σχήματος – χρονοδιάγραμμα υλοποίησης .
3. Άμεση έναρξη εργασιών αναθεώρησης – τροποποίησης της Α Ε Π Ο του ΧΥΤΑ  Ναυπάκτου για την μετατροπή της Μ Ε Β Α σε Μ Ε Α και συνοδών έργων.
4. Άμεση έναρξη εργασιών σχεδιασμού και οργάνωσης δύο μεγάλων  πράσινων σημείων Ναύπακτο και Θέρμο στα πρότυπα του οδηγού  του Υπουργείου.
5. Ανάθεση εργασιών οικονομικού συμβούλου για λογιστική –οικονομική  Υποστήριξη Συνδέσμου για την χρηματοοικονομική ανάλυση και  υπολογισμό καθαρών εσόδων, του συνόλου των προτάσεων  που θα υποβληθούν στο Σ. Ε. Σ. ( απαίτηση των προσκλήσεων).
6. Ενημέρωση για τον διαγωνισμό λειτουργίας ΧΥΤΑ  ( προγραμματική με Δήμο Ναυπακτίας Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με  Δ/νση Περιβάλλοντος ).
7. Ενημέρωση για προσφορά λειτουργίας του ΧΥΤΑ από Ν. Νικολόπουλο Α.Τ.Ε.
8. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Ναυπακτίας, Αιτωλικής  Αναπτυξιακής και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ  Αιτ/νίας, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  σε θέματα ποιότητας ζωής.
9. Συζήτηση σχετικά με την διαχείριση βαριών αντικειμένων στο δήμο  Ναυπακτίας .
10. Ενημέρωση λειτουργίας ΧΥΤΑ από την υπεύθυνη .
11. Αίτημα Δήμου Αιγιαλείας για απόρριψη απορριμμάτων.
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2016.
13. Δέσμευση πιστώσεων και τρόπος εκτέλεσης αυτών.
14. Έγκριση Δαπανών .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος