ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2.000,00 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ Β.Κ. 283 ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ), ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                      

Ταχ. Δ/νση:  Πάροδος Α. Κοζώνη

Ναύπακτος Τ.Κ. 30300

Πληροφορίες :  Μπισμπίκη Αγγελική                                         

Τηλέφωνο: 26340 – 38546

Fax: 26340 – 38546

Email: limennafpakt@yahoo.gr

Αρ. Πρωτ: 653

Ημερομηνία: 17-06-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2.000,00 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ Β.Κ. 283 ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ), ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική ,φανερή και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση χώρου 2.000,00 τ.μ. στην χερσαία ζώνη λιμένα Ναυπάκτου στο Β.Κ. 283 περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου (χώρος εμποροπανήγυρης), για εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 715/79 & 8321.6/01/12-03-2012 Εγκύκλιο ΥΝΑ& Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,για την  εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)και για την χρονική περίοδο από Παρασκευή  1/07/2016 μέχρι και Παρασκευή  30/09/2016. Ο χώρος έχει έκταση 2.000 τ.μ., βρίσκεται στην περιοχή του Γριμπόβου Ναυπάκτου  στο Β.Κ 283. Η χρήση του χώρου αυτού για το εν λόγω διάστημα θα είναι αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) και θα περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα κ.α. συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, την 28η Ιουνίου 2016 , ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ μέχρι 11.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού .

Στην δημοπρασία για να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή 250,00 ευρώ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου .

 

                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ