Έκτακτη Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 12/7/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-7-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16518

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 12-7-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου.
2. Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω τήρησης προθεσμιών και ολοκλήρωσης διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης