ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  21367

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    9-9-2016

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ:. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την  9-9-2016   ημέρα  Παρασκευή   και ώρα   12:45 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37),  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της αρ.362/2014 Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικής απόφασης περί «Οργάνωσης & προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου όπως τροποποιήθηκε με την 406/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω τήρησης των προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης