Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 9/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360147
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-10-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26715

Π Ρ Ο Σ
1.Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΚΟΙΝ.: 1.κ.κ.Αντιδημάρχους
2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την 9-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για την χρήση του χώρου του Α.Β.Κ.283 (χώρος παζαριών) σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς και του δημοτικού χώρου στις εκβολές της Βαριάς (πρώην νεροτσουλήθρες).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 10-11-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Λουκόπουλος Παναγιώτης