Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 31/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-10-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26964

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών για την υπηρεσία: «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/2016 ΕΩΣ 30/06/2017».
3. Ορισμός δικηγόρου και παροχή πληρεξουσιότητας για την εκδίκαση εφέσεων του Δήμου Ναυπακτίας κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και του σωματείου ΑΓΕΛΑΟΣ.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης