Αριθ. απόφασης 54/2011 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ.37/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΓ-11Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουλίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 54/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.37/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη Ναύπακτο σήμερα  18 Ιουλίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ.25316/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Κεχαγιάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Χωραφά Σταυρούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης καi έδωσε το λόγο στον Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας κ Παπαγεωργίου Ηλίας οποίος είπε ότι στην υπ’αριθμ37/2011 απόφασή της  ΕΠΖ έγινε προσωρινή αφαίρεση 10 ημερών της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας κ Πολιτοπούλου Νικολίτσας. Επειδή όμως η κ Πολιτοπούλου δεν έχει κληθεί σε ακρόαση, για να τηρηθεί η σωστή διαδικασία θα πρέπει να ανακληθεί η απόφαση αυτή, να κληθεί η κ. Πολιτοπούλου Νικολίτσα σε ακρόαση και να επανέλθει το θέμα της  σε επόμενη συνεδρίαση  της ΕΠΖ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ανακαλεί την υπ  άριθμ.37 /2011  απόφασή της και  η υπόθεση της κας Πολιτοπούλου  Νικολίτσας να  έλθει  εκ νέου  για συζήτηση στην  επιτροπή ποιότητας ζωής αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  18/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                Χωραφά Σταυρούλα