Αριθ. απόφασης 53/2011 – Ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «Αναψυκτήριο » ιδιοκτησίας CHIRITA NICOLETA που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 9 στο Λιμάνι. Στη Ναύπακτο.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΓ-Ο72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουλίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 53/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «Αναψυκτήριο » ιδιοκτησίας CHIRITA NICOLETA που βρίσκεται  στην οδό Νότη Μπότσαρη 9  στο Λιμάνι.  Στη Ναύπακτο.

Στη Ναύπακτο σήμερα  18 Ιουλίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25316/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η υπάλληλος  του Δήμου κ. Χωραφά Σταυρούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων η οποία έχει ως εξής:

«Θ Ε Μ Α : «Ανάκληση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας CHIRITA NICOLETA  στην οδό  Ν. Μπότσαρη 9 στη  Ναύπακτο.

Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.3319/3-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  &  Κοινωνικής Μέριμνας Περ. Ενότητας Αιτωλ/νίας μετά από υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην οδό  Ν. Μπότσαρη 9  στη  Ναύπακτο,  της  CHIRITA NICOLETAS διαπιστώθηκε ότι έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε η αριθμ.πρωτ.5963/ 21- 4-2010 άδεια λειτουργίας του δηλαδή:

«Το κατάστημα λειτουργεί με την αριθμ.5963/21-4-2010 άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε με αντικατάσταση ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», με δυνατότητα ανάπτυξης δέκα (18) καθισμάτων στον χώρο του καθιστικού του πρώτου ορόφου και δέκα (10) σκαμπό στο ισόγειο, ενώ κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με αντίστοιχη συγκρότηση (μπάρ με ποτά κ.λ.π), αναπτύσσοντας παράλληλα δέκα οκτώ (18) περίπου καθίσματα εξωτερικά του καταστήματος σε χώρο του Λιμενικού Ταμείου, χωρίς την αντίστοιχη παραχώρηση του Λιμενικού Ταμείου .

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας καταστήματος θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος για το οποίο έπρεπε να έχετε εφοδιαστεί με την σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

Με το αριθμ.πρωτ.18562/24-11-2010 έγγραφο μας κλήθηκε η κ CHIRITA NICOLETA, εφόσον επιθυμεί να επαναφέρει το κατάστημά της στην πρότερη κατάσταση σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας της ισχύουσας αδείας, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του και να μας ενημερώσει εγγράφως, και η οποία κατέθεσε τις από 9-12-2010 απόψεις-αντιρρήσεις, οι οποίες δεν γίνονται δεκτές.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 εδ. α΄περ. ii του άρθρου 73 του Ν. 3852/ 10 ο Δήμος μας  υποχρεούται με απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προβεί στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος καθώς και στη σφράγιση-κλείσιμό του, δια του αρμοδίου Οργάνου του.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για τη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κλείσιμο-σφράγιση του  ανωτέρω καταστήματος. Στη συνέχεια  ύστερα από  τοποθετήσεις επί του θέματος των μελών τις επιτροπής και των διευκρινήσεων που δόθηκαν από το Δ/ντή των διοικητικών υπηρεσιών του κ.  Παπαγεωργίου προτάθηκε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να κληθεί  γραπτώς, και να παρευρίσκεται στην επόμενη συνεδρίαση  της  επιτροπής  η ιδιοκτήτρια  του καταστήματος κα CHIRITA NICOLETA

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αναβάλλει τη συζήτηση του  θέματος
  2. Να κληθεί γραπτώς η κα CHIRITA NICOLETA η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, για να παρευρίσκεται  στην επόμενη συνεδρίαση  της επιτροπής που θα ξανασυζητηθεί  το θέμα αυτό.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  18/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                            Η   υπάλληλος  του ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                              Σταυρούλα Χωραφά