Αριθ. απόφασης 52/2011 – Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του δήμου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΓ-ΠΘ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουλίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 52/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του δήμου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στη Ναύπακτο σήμερα 18 Ιουλίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ.25316/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Κεχαγιάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Χωραφά Σταυρούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του δήμου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» και έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ το με αριθμ.πρωτ.20336/6-6-2011 έγγραφο της ορισμένης επιτροπής χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος στην κατωτέρω:

▪  ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ  που βρίσκεται στο Κρυονέρι στην ΔΕ Γαλατά Δήμου Χάλκειας.

Στη  συνέχεια   τα μέλη της επιτροπής  ενημέρωσε   για το συγκεκριμένο θέμα  και ο Δ/ ντής των δ/κων υπηρεσιών του Δήμου κ. Παπαγεωργίου  Ηλίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος   στην

▪ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ  που βρίσκεται στο Κρυονέρι στην ΔΕ Γαλατά Δήμου Χάλκειας.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  18/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                             Η   υπάλληλος  του ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                              Σταυρούλα Χωραφά