Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας 11-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   7-11-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 27796

 

         ΠΡΟΣ

 1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

 

Σας προσκαλούμε, την 11-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 2. Έγκριση 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού & του  1ου Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ.) του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. με ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (Α.Π.Ε.) Δ.Ε. Ναυπάκτου (Βομβοκού, Αφροξυλιά, Μαμουλάδα, Σκάλα, Νεόκαστρο). (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΒΚ283΄”. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 5. Έγκριση 2ης παράτασης του υποέργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ασπριά, Κοκκινοχωρίου, Λιμνίτσας Γρηγορίου ΔΕ Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 7. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου “ΑΛΚΥΟΝΗ””. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Εσωτερική Οδοποία Τ.Κ. Σύμης, Παλαιοπύργου, Ανθόφυτου”. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 10. Αίτημα Πολιτών για την σύνταξη εκ μέρους του Δήμου Ναυπακτίας πράξεως αναλογισμού και προσκυρώσεως επί του βορείου τμήματος του Ο.Τ. 42 σχεδίου  Πόλεως Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 11. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 160 του Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 12. Ανάθεση επέκτασης του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Ο.Τ.Ε. για την σύνδεση των Κτιρίων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» με PSTN και ADSL γραμμές. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για ρύθμιση κυκλοφορίας εκτελούμενου έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. Ναυπάκτου» επί των οδών Αποκαύκου και Αρβανίτη.  (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 15. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» προϋπολογισμού  4.714.436,56 στην ανοιχτή πρόσκληση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τ Σ)», με κωδικό  πρόσκλησης  14.29.14.1  και   τίτλο   Δράσης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ»   και  έγκριση  σχεδίου προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  Δ Ε Υ Α Ν   και του  Δήμου  Ναυπακτίας για  την υποβολή της πρότασης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 16. Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά» Δήμου Ναυπακτίας με κωδικό ΟΠΣ 5002044 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ. Ράπτης).
 17. Ορισμό υπεύθυνου διαχειριστή του λογαριασμού της πράξης «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά» Δήμου Ναυπακτίας με κωδικό ΟΠΣ 5002044 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ. Ράπτης).
 18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά» Δήμου Ναυπακτίας με κωδικό ΟΠΣ 5002044 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ. Σύψας).
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών έτους 2016 του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Σύψας).
 20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων  για το έτος 2015-2016. (εισηγητής κ. Σύψας).
 21. Έγκριση εγγραφής βρέφους στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Ράπτης).
 22. Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα την ελιά και το λάδι (εισηγητής κ. Ράπτης).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς  Γεώργιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.