Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 14-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                              

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                          

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                

 Ναύπακτος   10-11-2016              

Αριθ.  Πρωτ.  534

 

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 14η  Νοεμβρίου     2016  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα  12:00  όπως προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με     θέματα   ημερήσιας Διάταξης  :

 

 1. Παράταση άσκησης  αρμοδιοτήτων  των  υφιστάμενων  Φo. Δ. Σ. Α     (άρθρα 16 του Ν. 4071/2012)  μέχρι  31-12-2016.

(  άρθρο 7   του  Ν. 4431/2014  ΦΕΚ  ΑΡ  207/ΤΕΥΧΟΣ Α/4-11-2016)

 1. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανιας» με την ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ    μέχρι 31-12-2016 .
 2. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδων) του Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. με τον Κοτρώνης Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε Ανακύκλωσης μέχρι 31-12-2016 .
 3. Παράταση συμβάσεων σύνταξη μελετών   και  τεχνικών  συμβούλων  σχετικά  με την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης της ολοκληρωμένης  Διαχείριση  απορριμμάτων 1ης  ΓΕΝ  μέχρι 31-12-2016.
 4. Αποτελέσματα δράσης      του Ειδικού  Προγράμματος  Ενημέρωσης  και Ευαισθητοποίησης  Πολιτών   σε θέματα ανακύκλωσης  –  ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   από 26  Οκτωβρίου 2016 έως  και 01-11-2015

( εμποροπανήγυρης  Αγίου  Δημητρίου) –  έγκριση  δαπανών  δράσης .

 1. Λήψη απόφασης σε συνέχεια   των αρ. 62/2016 &   69/2016    Α. Δ. Σ.  σχετικά  με  την  δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ναυπακτίας .
 2. Υποβολή πρότασης   για την χρηματοδότηση της πράξης

«Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων

       1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» προϋπολογισμού   δαπάνης  20.359659,76

στην ανοιχτή πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ με    Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1

και τίτλο     « Δράσεις  για την    Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Αστικών

Αποβλήτων » του Άξονα    Προτεραιότητας        14   « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΠΟΡΩΝ (Τ Σ)»  –  και  έγκριση  σχεδίου

προγραμματική  σύμβασης  μεταξύ    των  Συνδέσμων   1ης  ΓΕΝ  – 4ης ΓΕΝ

Δήμου    Ναυπακτίας  – Δήμου  Ι. Π. Μεσολογγίου – Δήμου  Θέρμου   για

την υποβολή της πρότασης.

 1. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών  χρήσεως
 2. Ενημέρωση σχετικά  με    το  πιλοτικό  πρόγραμμα   « διαλογής στην πηγή  οργανικών   αστικών    αποβλήτων και    υγιεινοποίησης –  κομποστοποίησης    στο  Δήμο  Ναυπακτίας »   έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  με  Δήμο  Ναυπακτίας  για  την  χωριστή  συλλογή   –  αποκομιδή των  οργανικών.
 3. Έγκριση μηνιαίων καταστάσεων εκτελεσθέντων υπηρεσιών λογιστικής-οικονομικής υποστήριξης του Συνδέσμου από 1-9-2016 έως 31-10-2016.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  χρήσεως 2016.
 5. Έγκριση δαπανών  συνδέσμου.

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος