Αριθ. απόφασης 47/2011 – Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την αφαίρεση πινακίδας Ρ 40 στην πιάτσα ταξί επί της οδού Φαρμάκη.

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΚΓ-Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 47/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την αφαίρεση πινακίδας Ρ 40 στην πιάτσα ταξί επί της οδού Φαρμάκη.

Στη Ναύπακτο σήμερα  23 Ιουνίου 2011 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 21887/17-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αφαίρεση πινακίδων P 40 στην πιάτσα ΤΑΞΙ επί της οδού Φαρμάκη.

Σας ενημερώνουμε ότι στην πιάτσα ΤΑΞΙ στην οδό Φαρμάκη υπάρχουν δυο διαφορετικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στα ελεγκτικά όργανα(Τροχαία, Δημοτική Αστυνομία) ως προς το ύψος του προστίμου που συνοδεύει την παράβαση. Συγκεκριμένα, η παράβαση P40 (Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης) επισείει πρόστιμο 80 ευρώ ενώ η πινακίδα P 70(Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων Ταξί) επισείει πρόστιμο 40 ευρώ/

Εισηγούμαστε την αφαίρεση των πινακίδων P 40.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της  επιτροπής  πρότεινε  την έγκριση της εισήγησης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται. προς το δημοτικό συμβούλιο την αφαίρεση των πινακίδων P 40 στην πιάτσα ταξί επί της οδού Φαρμάκη.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω