Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

ΤΗΛ:26343-60110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-11-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:28829

 

Π Ρ Ο Σ: Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

 

Σας προσκαλούμε την  22-11-2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διάθεση πιστώσεων.

2.Έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη για το έργο «Χάραξη- διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής Μονοπατιού Εξοδιτών Μεσολογγίου στο τμήμα γέφυρα Αρτοτίβας –Αχλαδόκαστρο – Πλάτανος»».

  1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου Φορτωτή – Εκσκαφέα.

4.Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας  ενώπιον  του Πολυμελούς Πρ/κείου Μεσολογγίου  για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης Τ.Π. 14/16 και από 15/6/2016 αγωγής του Ζέλιου Λεωνίδα κατά του Δήμου Ναυπακτίας λόγω κωλύματος της δικηγόρου του Δήμου.

5.Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας  ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Β’ Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 25/11/2016 λόγω κωλύματος της δικηγόρου του Δήμου.

6.Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας  ενώπιον  του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου κατά την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 7/2016 και από 12/07/2016 αγωγής των Θωμά Αγγελόπουλου του Κων/νου κ.λ.π. κατά του Δήμου Ναυπακτίας λόγω κωλύματος της δικηγόρου του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης