ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια λεωφορείου για ανάγκες Π.Β.Σ.»

16PROC005429885 2016-11-22

ΑΔΑ: ΩΤ4ΨΩΚΓ-Α3Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                     

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.29053

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-11-2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ Π.Β.Σ.

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ   81 /2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια λεωφορείου για ανάγκες Π.Β.Σ.»προϋπολογισμού δαπάνης70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού τουΔήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2016 (  ΚΩΔ:15-7132.001)

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας

Οδός: Τέρμα Κοζώνη

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

Τηλ.: 2634038290

FAX.: 2634021933

e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαιspanagiotopoulou@nafpaktos.gr

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS:GR 231

 

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

  1. Κωδικός CPV 34114400-3

 

  1. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας της υπηρεσίας:GR 231

 

 

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Προμήθεια λεωφορείου για ανάγκες Π.Β.Σ. προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

  1. Εναλλακτικές προσφορές:

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες

 

  1. Χρόνος παράδοσης

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60 ) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΗΔΗΣ .

Η παράδοση  της προμήθειας θα γίνει στο Δήμο Ναυπακτίας σε χώρο που θα υποδειχθεί απόαυτήν (την υπηρεσία).

 

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α) Έλληνες Πολίτες

Β ) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Δ) Συνεταιρισμοί

 

9.Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 08η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 15/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

 

 

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα ( 90 ) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

 

 

  1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

  1. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7132.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2016 ( Η υπ’ Αριθμ.391/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)

 

  1. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

  1. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη

Πατήστε εδώ για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Πατήστε εδώ για τις τεχνικές προδιαγραφές

Πατήστε εδώ για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό