Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                      

Ταχ. Δ/νση:  Πάροδος Α. Κοζώνη

Ναύπακτος Τ.Κ. 30300

Πληροφορίες :  Μπισμπίκη Αγγελική                                         

Τηλέφωνο: 26340 – 38546

Fax: 26340 – 38546

Email: limennafpakt@yahoo.gr

 

Ναύπακτος: 2-12-2016

Αριθ. Πρωτ.: 1159

 

 

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρ. 2 Α του Ν.3316/2005 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 29 του Ν. 4014/2011

β) Την υπ΄αρίθμ. 101/06-06-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του   Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

γ)Το από 31-10-2016 έγγραφο της «Θαλάσσια Ενεργειακά Συστήματα Α.Ε.» OFFSHORE ENERGY SYSTEMS S.A. σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν οι μελέτες  :

α) Ανεμολογική και κυματική μελέτη στην περιοχή του έργου

β) Προσομοίωση κυματισμών και φαινομένων μεταφοράς ιζημάτων στην παρούσα φάση της περιοχής του έργου

γ) Εναλλακτικές σχεδιάσεις παρεμβάσεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων τους  στην προστασία του κάστρου και στην αποτροπή της προσάμμωσης του λιμενίσκου που συντάχθηκαν από την κάτωθι ομάδα μελέτης:

α)Δασκαλάκης Αντώνιος  Δρ Ναυπηγός Μηχ/γός και Θαλάσσιος Μηχανικός

β) Σταματιάδης Αριστοτέλης, Ναυπηγός Μηχ/γός Μηχανικός

γ)Φραγκογιάννης Γεώργιος, Δρ Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός

δ)Κατσάμπη Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτωρ

ε) Χατζηδάκη Γεωργιάννα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

στ) Στεργιοπούλου Αφροδίτη, Ναυπηγός Μηχανικός

ζ) Αργυράκης Δημήτρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

η) Αθανασίου Αθανάσιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

και που αφορούν το έργο των Λιμενικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του λιμένος Ναυπάκτου.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου από την Εταιρία «Θαλάσσια Ενεργειακά Συστήματα Α.Ε.(OFFSHORE ENERGY SYSTEMS S.A.)»

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δημου Ναυπακτίας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητήριου  Ελλάδας σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις , προκειμένου μέσα

σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί των προαναφερόμενων  μελετών που υπάρχουν στην υπηρεσία μας.

 

  Με  εκτίμηση

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ