Αριθ. απόφασης 39/2011-Συζήτηση επί εισηγήσεως της Δ/νσης Δ/κων υπηρεσιών του Δήμου για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΚΓ-Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας  Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 39/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Συζήτηση επί εισηγήσεως της Δ/νσης Δ/κων υπηρεσιών του Δήμου για τη χορήγηση  αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση επί εισηγήσεως της Δ/νσης Δ/κων υπηρεσιών του Δήμου για τη χορήγηση  αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος »και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης διοικητικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία εισηγείται τη χορήγηση άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος για το κατάστημα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με αριθμ. αδείας 712/5252/27-6-1985, ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας.

Η μουσική θα λειτουργεί καθημερινά κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00΄ώρα κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 23.00’ ώρα , με τους παρακάτω όρους:

1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2. Το στερεοφωνικό συγκρότημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μη δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα  80db(A).

Η άδεια θα ισχύει μέχρι 31-12-2011.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της  επιτροπής  πρότεινε  την έγκριση της εισήγησης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής μέχρι  την 22α ώρα, κατά δε τη θερινή περίοδο την 23η ώρα στον:

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην Δημοτική ενότητα Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας

Η μουσική θα λειτουργεί καθημερινά κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00΄ώρα κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 23.00’ ώρα , με τους παρακάτω όρους:

1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2. Το στερεοφωνικό συγκρότημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μη δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα  80db(A).

Η άδεια θα ισχύει μέχρι 31-12-2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω