ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Αποδοτίας-Πλατάνου-Πυλήνης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                     

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.31223

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-12-2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Αποδοτίας-Πλατάνου-Πυλήνης

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ   94 /2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό

Με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Αποδοτίας-Πλατάνου-Πυλήνης», προϋπολογισμού δαπάνης30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού τουΔήμου Ναυπακτίας έτους 2016 (  ΚΩΔ:69-7333.001)

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας

Οδός: Τέρμα Κοζώνη

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

Τηλ.: 2634038290

FAX.: 2634021933

e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαι spanagiotopoulou@nafpaktos.gr

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS:GR 231

 

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

  1. Κωδικός CPV: 45520000-8

 

  1. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:GR 231

 

 

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Αποδοτίας-Πλατάνου-Πυλήνης. προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

  1. Εναλλακτικές προσφορές:

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες

 

  1. Χρόνος παράδοσης

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι την 31-3-2017 από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΗΔΗΣ .

 

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α) Έλληνες Πολίτες

Β ) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Δ) Συνεταιρισμοί

 

9.Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την05η Ιανουαρίου 2017 ημέραΠέμπτηΗ ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της  παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα ( 90 ) ημέρες από την επόμενητης διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τηνλήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

 

 

  1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

  1. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7333.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2016 (Η υπ’ Αριθμ. 412/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)

 

  1. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

  1. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη μελέτη