Αριθ. απόφασης 38/2011- Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την αμφιδρόμηση της οδού Θ Πλαστήρα για το χρονικό διάστημα που είναι κλειστή η Καθόδου Δωριαίων .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας.  Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 38/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την αμφιδρόμηση της οδού Θ Πλαστήρα για το χρονικό διάστημα που είναι κλειστή η Καθόδου Δωριαίων .

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Καρκατσούλης Δημήτρης
 4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
 5. Σικώλας Χρήστος
 6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
 7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης πρόσθετων κυκλοφοριακών σημάνσεων και καλύτερης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην περιοχή του Γριμπόβου κατά το χρονικό διάστημα που η Κάθοδο Δωριέων θα είναι κλειστή

ΣΧΕΤ: 1.το άρθρο 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/ Τεύχος Α/07-06-2010)

2. Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 « Κώδικας Δήμων και    Κοινοτήτων»(ΦΕΚ114/Τεύχος Α΄/30-06-2006)

3. Την υπ’ αριθμόν 125/2011 απόφαση του Δ Σ του Δήμου Ναυπακτίας

4. Την υπ’ αριθμόν 147/2011 απόφαση του Δ Σ του Δήμου Ναυπακτίας

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τα παραπάνω σχετικά έγγραφα .
 2. Το αίτημα του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου LEPANTO για τις ανάγκες του ξενοδοχείου.
 3. Την ανάγκη καλύτερης γενικότερα ρύθμισης της κυκλοφορίας στην περιοχή του Γριμπόβου και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Θ. Πλαστήρα που μετά τις παραπάνω σχετικές (3) και (4) αποφάσεις.
 4. Την επιτόπου αυτοψία από την υπηρεσία μας στην περιοχή του Γριμπόβου.

Εισηγούμαστε

Την αμφιδρόμηση της Θ. Πλαστήρα στο τμήμα μεταξύ της Σ. Μελά και Φ. εταιρείας και την εκ περιτροπής στάθμευση κατά το χρονικό διάστημα 30/04/2011 έως 30/9/2011 που η Κάθοδος Δωριέων θα είναι κλειστή σύμφωνα με τις αποφάσεις 125/2011 και 147/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επί τόπου οριοθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ύστερα από τα παραπάνω , παρακαλούμε για την θετική εισήγησή  σας  προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Τοπική Κανονιστική Απόφαση.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της  επιτροπής  πρότεινε  την έγκριση της εισήγησης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την  αμφιδρόμηση της Θ. Πλαστήρα στο τμήμα μεταξύ της Σ. Μελά και Φ. εταιρείας και την εκ περιτροπής στάθμευση κατά το χρονικό διάστημα 30/04/2011 έως 30/9/2011 που η Κάθοδος Δωριέων θα είναι κλειστή σύμφωνα με τις αποφάσεις 125/2011 και 147/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτόπου οριοθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την Τεχνική υπηρεσία.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω