Αριθ. απόφασης 37/2011-Προσωρινή αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Νικολίτσας Πολιτοπούλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 37/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Προσωρινή  αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας  μουσικής  και της παράτασης αυτής του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας  Νικολίτσας Πολιτοπούλου.

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜ Α : Ενημέρωση σχετικά με την οριστική αφαίρεση της αριθ. 19243/2009/23-2-2010  άδειας λειτουργίας μουσικής του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ με την επωνυμία « STAY» στη οδό Kλεονίκου 2 & Μπότσαρη στη Ναύπακτο.

ΣΧΕΤ: 1) Π.Δ. 180/79

2) Άρθρο 80 Ν.3463/2006

Σας γνωρίζουμε ότι, στην ανωτέρω ο Δήμος έχει χορηγήσει:

1.      Την αριθμ. πρωτ. . :898/ 5-2-2010 άδεια λειτουργίας μουσικής και

2.      Την αριθμ. πρωτ. 1.886/ 5-2-2010  παράτασης αυτής

Σύμφωνα με την παράγραφο 5  του άρθρου 3 της αρ. 3/8-1-96 ( Φ.Ε.Κ. 15 τ.β΄ /12-1-96) Αστυνομικής Διάταξης) η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ΄ όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

Οι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος 180/79 όπως ισχύει, είναι ανεξάρτητες από τις διοικητικές ποινές που επιβάλλονται κατά την ανωτέρω Αστυνομική Διάταξη και αφορούν τις άδειες λειτουργίας μουσικής ενώ στην πρώτη περίπτωση οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγματος στην δεύτερη περίπτωση η προσωρινή αφαίρεση της άδειας μουσικής επιβάλλεται από τον οικείο ΟΤΑ κατά την κρίση του.

Επίσης,

σύμφωνα με το άρθρο 6 της αρ. 102/2009 τοπικής κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης των όρων των χορηγούμενων αδειών μουσικής επιβάλλονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην αστυνομική διάταξη 3/96 και του Π.Δ. 180/79.

Στο ανωτέρω κατάστημα έχουν βεβαιωθεί οι παρακάτω παραβάσεις από το Α.Τ. Ναυπάκτου από   5-2-2010 έως σήμερα που έχουν σχέση με την άδεια λειτουργίας μουσικής :

1.- Στις 17-1-2010  και ώρα  04.40 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/13-β/ 25-1-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 και εντός αυτού να λειτουργεί στερεοφωνικό  συγκρότημα (με ενισχυτή και ηχεία) που μετέδιδε μουσική στερούμενη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».

2.- Στις 31-1-2010  και ώρα  04.00 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 14-β/8-2-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 7, βάσει της υπ΄αριθμόν 12.303/27-8-2009 αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας και να παίζει εντός αυτού μουσική με τη λειτουργία  στερεοφωνικού  συγκροτήματος στερούμενη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».

3.- Στις 14-2-2010  και ώρα  04.10 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/15-β/ 2-3-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ , στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 και εντός αυτού να λειτουργεί στερεοφωνικό  συγκρότημα  που μετέδιδε μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου».

4.- Στις 28-2-2010  και ώρα  03.50΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 16-β/ 2-3-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ  στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 και εντός του οποίου είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου».

5.- Στις 3-4-2010  και ώρα  03.40΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/22-β/ 7-4-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7  και να έχει θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε  μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου».

6.- Στις 4-4-2010  και ώρα  03.40 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 23-β/7-4-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 και να έχει θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε  μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου».

7.- Στις 5-4-2010  και ώρα  03.45 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/24-β/ 7-4-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί   κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 και να έχει θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε  μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου».

8.- Στις 18-4-2010  και ώρα  00.24΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/24-β/ 19-4-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7, βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 116248817/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και εντός αυτού να έχει θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε  μουσική έχοντας ανοιχτές τις πόρτες, καθ΄υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της υπ΄αριθμ.1.886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής».

9.- Στις 23-5-2010  και ώρα  03.22 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 28-β/1-6-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 116248817/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και εντός αυτού να έχει θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε μουσική,  καθ΄υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της υπ΄αριθμ.1.886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής».

10.- Στις 18-6-2010  και ώρα  01.40 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/29-β/ 22-6-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 116248817/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και εντός αυτού να έχει θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα που μετέδιδε  μουσική έχοντας ανοιχτές τις πόρτες, καθ΄υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της υπ΄αριθμ.1.886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής».

11.- Στις 27-6-2010  και ώρα  00.35΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/31-β/ 30-6-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7, βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος και εντός του οποίου βρισκόταν σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα (με ενισχυτή και ηχεία) που μετέδιδε μουσική, βάσει της υπ΄αριθμ. 898/5-2-2010  άδειας λειτουργίας μουσικής, της οποίας η μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη (Μ.Ε.Η. ), μετρούμενη με ηχόμετρο ανήρχετο σε  ογδόντα έξι   (86) DB,  ήτοι μεγαλύτερη κατά έξι   (6) DB  της ανώτατης επιτρεπόμενης που είναι ογδόντα (80 DB) για τα καταστήματα αυτού του είδους».

12.- Στις 2-7-2010  και ώρα  04.00 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 32-α/6-7-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 1162488/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και εντός αυτού να έχει θέσει σε λειτουργία  στερεοφωνικό συγκρότημα ( με ενισχυτή και ηχεία ) που μετέδιδε  μουσική,  καθ΄υπέρβαση  της υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής, ήτοι κατά παράβαση της 3/96 Αστ. Δ/ξης, ως τροπ. με 3Α/98 ομοία και ισχύει».

13.- Στις 18-7-2010  και ώρα  00.55 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/33-β/ 23-7-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη  7,  βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 1162488/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου

και  εντός αυτού να έχει  θέσει σε λειτουργία  στερεοφωνικό συγκρότημα ( με ενισχυτή και ηχεία ) που μετέδιδε  μουσική,  έχοντας ανοιχτές τις πόρτες  καθ΄υπέρβαση  των όρων και προϋποθέσεων της υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής, ήτοι κατά παράβαση της 3/96 Αστ. Δ/ξης, ως τροπ. με 3Α/98 ομοία και ισχύει».

14.- Στις 8-8-2010  και ώρα  03.20΄ αρ.πρωτ. 1020/ 11640/34-β/ 11-8-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7, βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος και εντός του οποίου βρισκόταν σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα (με ενισχυτή και ηχεία) που μετέδιδε μουσική, καθ΄υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της υπ΄αριθμ. 1886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής, ήτοι κατά παράβαση της 3/96 Αστ. Διάταξης ως τροπ. με 3        Α/98 ομοία και ισχύει».

15.- Στις 14-8-2010  και ώρα  03.40 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/35-β/ 19-8-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη  7,  βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 1162488/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και εντός αυτού να έχει θέσει σε λειτουργία  στερεοφωνικό συγκρότημα ( με ενισχυτή και

ηχεία ) που μετέδιδε  μουσική, καθ΄υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της υπ΄αριθμ. 1886/5-2-2010 παράταση αδείας λειτουργίας μουσικής, ήτοι κατά παράβαση της 3/96 Αστ. Διάταξης ως τροπ. με 3Α/98 ομοία και ισχύει».

16.- Στις 17-8-2010  και ώρα  01.10΄ αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 36-γ / 4-10-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7, βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος που φέρει το διακριτικό τίτλο « ΣΤΑΥ» και να λειτουργεί εντός αυτού μουσική (στερεοφωνικό μηχάνημα με ενισχυτή και ηχεία) με ανοιχτές τις πόρτες του καταστήματος , παραβιάζοντας το ωράριο καθώς και όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της κατεχόμενης υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».

17.- Στις 19-8-2010  και ώρα  02.00΄ αρ.πρωτ. 1020/ 11640/37-γ/ 4-10-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7, βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος που φέρει το διακριτικό τίτλο « ΣΤΑΥ» και να λειτουργεί εντός αυτού μουσική (στερεοφωνικό μηχάνημα με ενισχυτή και ηχεία) με ανοιχτές τις πόρτες του καταστήματος παραβιάζοντας το ωράριο καθώς και όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της κατεχόμενης υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».

18.- Στις 29-8-2010  και ώρα  03.35 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/38-γ/ 27-9-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη  7,  βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, που φέρει το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΥ»,  Α.Φ.Μ. 1162488/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και να λειτουργεί εντός αυτού μουσική (στερεοφωνικό μηχάνημα με ενισχυτή και ηχεία)  παραβιάζοντας το ωράριο λειτουργίας της μουσικής καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της κατεχόμενης υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».

19.- Στις 3-10-2010  και ώρα  02.50 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/ 39-γ/ 7-10-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος με συγκρότηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 1162488/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και εντός του οποίου βρισκόταν σε λειτουργία  στερεοφωνικό συγκρότημα (με ενισχυτή και ηχεία ) που μετέδιδε  μουσική,  βάσει της υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράτασης αδείας λειτουργίας μουσικής, της  οποίας η μέγιστη  επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη (Μ.Ε.Η. ) μετρούμενη με  ηχόμετρο ανήρχετο σε  εκατόν πέντε ( 105) DB  ήτοι μεγαλύτερη κατά είκοσι πέντε ( 25) DB  της ανώτατης επιτρεπόμενης που είναι ογδόντα (80 DB) για τα καταστήματα αυτού του είδους».

20.- Στις 10-10-2010  και ώρα  02.00 ΄ (αρ.πρωτ. 1020/ 11640/40-γ/ 15-10-2010)  διαπιστώθηκε να λειτουργεί  κατάστημα  υγ. ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη  7,  βάσει της υπ΄αριθμ. 12.303/27-8-2009 αδείας λειτουργίας καταστήματος, Α.Φ.Μ. 1162488/Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και  εντός του οποίου βρισκόταν σε λειτουργία  στερεοφωνικό συγκρότημα

(με ενισχυτή και ηχεία ) που μετέδιδε  μουσική,  βάσει της υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράτασης αδείας λειτουργίας μουσικής, της  οποίας η μέγιστη  επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη (Μ.Ε.Η. ) μετρούμενη με  ηχόμετρο ανήρχετο σε  εκατόν πέντε ( 105) DB  ήτοι μεγαλύτερη κατά είκοσι πέντε ( 25) DB  της ανώτατης επιτρεπόμενης που είναι ογδόντα (80 DB) για τα καταστήματα αυτού του είδους».

Ύστερα από τα ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τη σχετική αλληλογραφία και σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί προσωρινής αφαίρεσης ή μη της αριθμ. πρωτ. 898/ 5-2-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αριθμ. πρωτ. . 1.886/ 5-2-2010 του εν λόγω καταστήματος καθορίζοντας στην περίπτωση της προσωρινής αφαίρεσης και τον αριθμό ημερών.- »

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την προσωρινή αφαίρεση για 10 ημέρες της με αριθμ. πρωτ. 898/ 5-2-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αριθμ. πρωτ. . 1.886/ 5-2-2010 του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Νικολίτσας Πολιτοπούλου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω