ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια Δεξαμενής πυρόσβεσης κτιρίου «Αλκυόνη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  28/12/2016

 Αρ. Πρωτ.: 31546    

ΑΡ. ΜΕΛ: 98/2016

                                   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

 

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.580,00€

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας γνωστοποιεί την προμήθεια Δεξαμενής πυρόσβεσης κτιρίου «Αλκυόνη», που θα χρησιμοποιηθεί στις δύο (2) νεοαναγειρόμενες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου «Αλκυόνη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.580,00 (πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά..

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς μέχρι 29/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την σχετική μελέτη και αποτελούνται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση της παρούσας μελέτης και ότι η προσφορά του συμμορφώνεται πλήρως με τα αναφερόμενα σε αυτή ή εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις, σε ποια ακριβώς είδη συμβαίνει αυτό.
  2. Τεχνική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους.
  3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο κατάλληλα το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο αυτό πρέπει να βρίσκεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους (κατηγορία ΦΠΑ) Τεμ. Τιμή Μονάδας Δαπάνη

(Ευρώ)

ΦΠΑ που αναλογεί Σύνολο
1. Δεξαμενή πλαστική 15.000 λίτρων που θα φέρει 2 βάνες με δικλείδα 4 ιντσών με τις απαραίτητες σωληνώσεις από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 4΄΄ συνδεδεμένη σε λειτουργία με το πυροσβεστικό συγκρότημα  και των 2 στομίων Φ63 (ταχυσύνδεσμοι) με βάνα για την σύνδεση με Πυροσβεστικό όχημα.
1.1 Δεξαμενή πυρόσβεσης  (24%) 1 4.500,00€ 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της αρ. 98/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και να την προμηθευτούν, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της γνωστοποίησης στο site  του Δήμου Ναυπακτίας από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (οδός Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290).                   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ