ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                     

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 32206

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-12-2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας   για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας.

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ   95 /2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό

Με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας   για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού δαπάνης 35.543,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2016

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας

Οδός: Τέρμα Κοζώνη

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

Τηλ.: 2634038290

FAX.: 2634021933

e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαι spanagiotopoulou@nafpaktos.gr

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS:GR 231

 

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

  1. Κωδικός CPV: 35800000-2 «Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης»

 

 

  1. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:GR 231

 

 

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας   για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας. προϋπολογισμού δαπάνης 35.543,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

  1. Εναλλακτικές προσφορές:

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες

 

  1. Χρόνος παράδοσης

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι την 30-4-2017 από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΗΔΗΣ .

 

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α) Έλληνες Πολίτες

Β ) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Δ) Συνεταιρισμοί

 

9.Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της  παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τηνλήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

 

 

 

  1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

  1. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2016 (Η υπ’ Αριθμ. 415/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)

 

  1. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

  1. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη  διακήρυξη

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη μελέτη