Αριθ. απόφασης 36/2011-Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια- Μπαρ» ιδιοκτησίας «Πολιτοπούλου Νικολίτσας »στην οδό Νότη Μπότσαρη 7 στο Λιμάνι

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΚΓ-Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 36/2011


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια- Μπαρ» ιδιοκτησίας «Πολιτοπούλου Νικολίτσας »στην οδό Νότη Μπότσαρη 7 στο Λιμάνι

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων η οποία έχει ως εξής:

«Θ Ε Μ Α : Ενημέρωση σχετικά με την αριθ. 12.303/ 27 -8-2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ με την επωνυμία « STAY» στη οδό Kλεονίκου 2 & Μπότσαρη στη Ναύπακτο.

ΣΧΕΤ: 1) Π.Δ. 180/79

2) Άρθρο 80 Ν.3463/2006

Σας γνωρίζουμε ότι,   στο ανωτέρω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν επιβληθεί  τρεις (3)  αποφάσεις προσωρινής  αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του [ αρ. πρωτ. 19.962/ 22-12-2010, 4.637/ 22-2-2011, 8.387/ 29-3-2011], οι οποίες και έχουν εκτελεσθεί και από την  έκτιση  της τελευταίας  προσωρινής αφαίρεσης  έχουν βεβαιωθεί στις   16-4-2011 και στις 17-4-2011 δυο παραβάσεις του Π.Δ. 180/79,  σύμφωνα με έγγραφα του Α.Τ. Ναυπάκτου αριθμ.πρωτ.   1020/ 11640/46-β/ 19-4-2011, 1020/ 11640/47-β΄/ 19-4-2011].

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 εδ.β ΠΔ 180/1979, όταν στα καταστήματα του Π.Δ. 180/1979 έχουν επιβληθεί τρείς (3) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και βεβαιωθεί  εκ νέου παράβαση εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης, η άδεια μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά.

Σύμφωνα με τo Άρθρο 73 παρ. 1 εδ. Α περ.ii του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) για την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων αρμόδιο όργανο είναι η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση.

΄Υστερα από τα ανωτέρω  σας διαβιβάζουμε τη σχετική αλληλογραφία και σας  παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.- »

Τέλος προτάθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να στείλει έγγραφο στην Πολιτοπούλου Νικολίτσα με το οποίο θα την ενημερώνει ότι πρέπει να τηρεί τους όρους της άδειας λειτουργίας του καταστήματος τους που της έχει χορηγηθεί, σε διαφορετική περίπτωση που θα διαπιστωθεί εκ νέου παραβίαση των όρων λειτουργίας θα αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να στείλει έγγραφο στην Πολιτοπούλου Νικολίτσα με το οποίο θα την ενημερώνει ότι πρέπει να τηρεί τους όρους της άδειας λειτουργίας του καταστήματος τους που της έχει χορηγηθεί, σε διαφορετική περίπτωση που θα διαπιστωθεί εκ νέου παραβίαση των όρων λειτουργίας θα αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω