Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-1-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:240

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 10-1-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.
4. Oρισμός δικηγόρου για Ποινική δίκη της 18ης-1ου-2017 λόγω κωλύματος των δικηγόρων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης