Αριθ. απόφασης 35/2011-Ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια –Μπάρ » ιδιοκτησίας Πολιτοπούλου Νικολίτσας στην οδό Νότη Μπότσαρη στο Λιμάνι. (τροποποίηση των όρων λειτουργίας)

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΚΓ-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 35/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια –Μπάρ » ιδιοκτησίας Πολιτοπούλου Νικολίτσας στην οδό Νότη Μπότσαρη στο Λιμάνι. (τροποποίηση των όρων λειτουργίας)

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ.19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων η οποία έχει ως εξής:

«Θ Ε Μ Α : «Ανάκληση της αδείας ιδρύσεως και  λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη  Ναύπακτο.

Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.8.662/ 8-4-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας  Περ. Ενότητας Αιτωλ/νίας μετά από υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό  Ν. Μπότσαρη 7 στη  Ναύπακτο, διαπιστώθηκε ότι έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε η αριθμ.πρωτ.12.303/ 27 -8-2009 άδεια λειτουργίας του δηλαδή:

« Δεν έχει επαναφέρει το κατάστημά της στην πρότερη κατάσταση σύμφωνα με την από 22-12-2010 αίτησή της στο Δήμο μας και έχουν πάλι τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι λειτουργίας του διότι διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

α) διεξαγόταν αναπαραγωγή μουσικής στο κατάστημα με ανοικτές πόρτες και παράθυρα και

β) στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος  ιδιοκτησίας του Δήμου αναπτύσσονταν είκοσι τρία (23) κινητά καθίσματα, ενώ η αριθμ.πρωτ.12303 /27-8-2009  άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα από το Δήμο προβλέπει την ανάπτυξη  δώδεκα (12) κινητών καθισμάτων στο χώρο αυτό»

Σας γνωρίζουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις  της άρθρου 6 παρ.5 της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας καταστήματος θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος για το οποίο έπρεπε να έχετε εφοδιαστεί με την σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 εδ. α΄περ. ii του άρθρου 73 του Ν. 3852/ 10 ο Δήμος μας  υποχρεούται με απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προβεί στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος καθώς και στη σφράγιση-κλείσιμό του, δια του αρμοδίου Οργάνου του. Με το Αριθ. Πρωτ.10.704/ 15-4-2011 έγγραφό μας κλήθηκε η κ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,  όπως εκφράσει τις απόψεις της επί του θέματος,  βάσει του αρ. 6 του Ν. 2690/99 και η οποία  δεν κατέθεσε  απόψεις- αντιρρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για τη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κλείσιμο-σφράγιση του  ανωτέρω καταστήματος .»

Τέλος προτάθηκε ότι αφού η υπόθεση εκκρεμεί στο δικαστήριο να αναβληθεί.

Υπέρ της αναβολής ψήφισαν οι Δ.Σ κ. Καρκατσούλης, Νούλας, Μανδέλου-Αγγελοπούλου, Καλαβριζιώτης, Σικώλας ενώ ο κ. δήμαρχος και ο κ. Κεχαγιάς ψήφισαν κατά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 5 ψήφους ΥΠΕΡ, 2 ψήφους ΚΑΤΑ

Αναβάλει τη συζήτηση του παραπάνω θέματος επειδή η υπόθεση εκκρεμεί στο δικαστήριο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω