Αριθ. απόφασης 34/2011-Γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου για την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Αλεξόπουλος Γ. και Σία ΟΕ που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη.

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΚΓ-6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 34/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου για την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Αλεξόπουλος Γ. και Σία ΟΕ που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη.

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της την γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου κ. Πούλου η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παροχή Γνωμοδότησης

Σχετ. Η υπ’ αρ. 20/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητος Ζωής για την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ»  της εταιρείας Αλεξόπουλος Γ.  και Σια .Ο.Ε. που βρίσκεται  στην οδό Ν. Μπότσαρη.

Σχετικά με το αναφερόμενο στην ως άνω απόφαση ζήτημα σας αναφέρω ότι:

Η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. αποτελεί διοικητική κύρωση. Σύμφωνα με το άρ. 73 παρ. 1 περ. Α εδ. ii του ν.3852/2010 αρμόδιο όργανο για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ είναι η επιτροπή ποιότητας ζωής, που οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει την σχετική απόφαση.

Η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται από τη νομοθεσία και μάλιστα υποχρεωτικά στις εξής ειδικότερες περιπτώσεις:

α) όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ορισμένα αδικήματα που αναφέρονται στο νόμο (ιδίως άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 2 παρ. 1 ΠΔ 180/1979),

β) όταν παραβιάστηκε η σφράγιση και τέθηκε σε λειτουργία το κατάστημα ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας (άρθρ. 2 παρ. 4 ΠΔ 180/1979).

Η δεύτερη περίπτωση είναι και η αναφερόμενη στην ως άνω απόφαση.

Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως (που αποτελεί και ποινικό αδίκημα κατά το άρθρο 178 του ΠΚ που ορίζει ότι «…όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών…» Α.Π. 2030/09) ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του. Και σε αυτή τη περίπτωση η αρμόδια επιτροπή έχει την υποχρέωση, εντός των προθεσμιών του νόμου (20 ημέρες) να λάβει απόφαση, κατά δέσμια αρμοδιότητα, για την οριστική αφαίρεση της άδειας..».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκε και ο κ. Αλεξόπουλος ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις του. Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο είπε ότι είναι υπέρ της γνωμοδότησης του δικηγόρου του δήμου. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς. Ο Δ.Σ κ. Νούλας ανέφερε τα εξής: «Στο κατάστημα είχε αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα 10 ημερών και σφράγιση αυτού πλην όμως αποσφραγίστηκε νόμιμα. Η αστυνομία αναφέρει αόριστα ότι κατελήφθη να λειτουργεί-δεν το προσδιορίζει- χωρίς περαιτέρω στοιχεία (π.χ αριθμό πελατών, τυχόν χρήση ταμειακής μηχανής κλπ). Η τυχόν οριστική αφαίρεση της άδειας σίγουρα θα δημιουργήσει σειρά κοινωνικών παραμέτρων (ανεργία κλπ). Επειδή η υπόθεση εκκρεμεί στο ποινικό δικαστήριο και το οποίο είναι ο μόνο κατά το σύνταγμα αρμόδιο για να αποφανθεί περί της στοιχειοθετήσεως του συγκεκριμένου αδικήματος προτείνω την αναβολή μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης από το ποινικό δικαστήριο. Επίσης ο δικηγόρος των αιτούντων να ζητήσει κατά προτεραιότητα αυτή να συζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.» Ο Δ.Σ κ. Καρκατσούλης είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Νούλα και πρότεινε και αυτός την αναβολή της συζήτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το ποινικό δικαστήριο. Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία υπέρ της αναβολής του θέματος ή μη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το ποινικό δικαστήριο. Υπέρ της αναβολής ψήφισαν οι Δ.Σ κ. Καρκατσούλης, Νούλας, Μανδέλου-Αγγελοπούλου, Καλαβριζιώτης, Σικώλας ενώ ο κ. δήμαρχος και ο κ. Κεχαγιάς ψήφισαν υπέρ της γνωμοδότησης του κ δημάρχου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 5 ψήφους ΥΠΕΡ, 2 ψήφους ΚΑΤΑ

Αναβάλει τη συζήτηση του παραπάνω θέματος επειδή η υπόθεση εκκρεμεί στο ποινικό δικαστήριο το οποίο είναι το μόνο κατά το σύνταγμα αρμόδιο για να αποφανθεί περί της στοιχειοθετήσεως του συγκεκριμένου αδικήματος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το ποινικό δικαστήριο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω