Αριθ. απόφασης 31/2011-Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης πρόσθετων κυκλοφοριακών σημάνσεων για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας όταν είναι ανοιχτές η Ναυμαχίας Ναυπάκτου και η Κάθοδος Δωριέων στις περιοχές των παραλιών Ψανής και Γριμπόβου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 31/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης πρόσθετων κυκλοφοριακών σημάνσεων για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας όταν είναι ανοιχτές η Ναυμαχίας Ναυπάκτου και η Κάθοδος Δωριέων στις περιοχές των παραλιών Ψανής και Γριμπόβου.

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Καρκατσούλης Δημήτρης
 4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
 5. Σικώλας Χρήστος
 6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
 7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ :         Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης πρόσθετων κυκλοφοριακών σημάνσεων για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας όταν είναι ανοιχτές η Ναυμαχίας Ναυπάκτου και η Κάθοδος Δωριέων στις περιοχές των παραλιών Ψανής και Γριμπόβου.

ΣΧΕΤ. : 1.         Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α’/07-06-2010).

2.        Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τεύχος Α’ /30-06-2006).

3.        Τις μελέτες του Γραφείου Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων Ν. Βόσκογλου – Ι. Μαρή.

4.        Την υπ’ αριθμόν 83/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπάκτου.

5.        Την υπ’ αριθμόν 173/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπάκτου.

6.        Την υπ’ αριθμόν 207/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπάκτου.

7.        Την υπ’ αριθμόν 30/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπάκτου.

8.        Την υπ’ αριθμόν 182/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπάκτου.

9.        Την υπ’ αριθμόν 160/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπάκτου.

10.        Την υπ’ αριθμόν 8755/01-04-2011 εισηγητική έκθεση του τμήματος μας.

Λαμβάνοντας υπόψη μας :

 1. Τα παραπάνω σχετικά.
 2. Την κυκλοφορία στις παραπάνω περιοχές βάση των παραπάνω σχετικών όταν είναι ανοιχτές η Ναυμαχίας Ναυπάκτου και η Κάθοδος Δωριέων στις περιοχές των παραλιών Ψανής και Γριμπόβου αντίστοιχα.
 3. Την διενέργεια αυτοψίας από την υπηρεσία μας στις περιοχές Ψανής και Γριμπόβου.
 4. Την ανάγκη πρόσθετων κυκλοφοριακών σημάνσεων για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους των περιοχών Ψανής και Γριμπόβου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ ΜΑ Σ Τ Ε

 1. Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-2 (STOP) στην συμβολή όλων των καθέτων προς τις οδούς Ναυμαχίας Ναυπάκτου (παραλιακή οδός περιοχής Ψανής) και Καθόδου Δωριέων (παραλιακή οδός περιοχής Γριμπόβου) με αυτές.
 2. Την αμφιδρόμηση της οδού Σοιδά και με απαγόρευση της αριστερή στροφή από Αθ. Νόβα (πρώην Μεσολογγίου) προς αυτή.
 3. Να επιτρέπεται η αριστερή στροφή από Αθ. Νόβα (πρώην Μεσολογγίου) προς την οδό Μεναίχμου.

Τα παραπάνω πρόσθετα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ.. Η επί τόπου αφαίρεση ή τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης κατά περίπτωση θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ύστερα από τα παραπάνω και την αναγκαιότητα των πρόσθετων κυκλοφοριακών σημάνσεων για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας παρακαλούμε για την θετική εισήγηση σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Τοπική  Κανονιστική Απόφαση.»

Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις έχουν σχέση με το κλείσιμο των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος
 2. Εισηγείται προς το Δ.Σ την έκδοση της πιο κάτω τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας:
 1. Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-2 (STOP) στην συμβολή όλων των καθέτων προς τις οδούς Ναυμαχίας Ναυπάκτου (παραλιακή οδός περιοχής Ψανής) και Καθόδου Δωριέων (παραλιακή οδός περιοχής Γριμπόβου) με αυτές.
 2. Την αμφιδρόμηση της οδού Σοιδά και με απαγόρευση της αριστερή στροφή από Αθ. Νόβα (πρώην Μεσολογγίου) προς αυτή.
 3. Να επιτρέπεται η αριστερή στροφή από Αθ. Νόβα (πρώην Μεσολογγίου) προς την οδό Μεναίχμου.

Τα παραπάνω πρόσθετα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ.. Η επί τόπου αφαίρεση ή τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης κατά περίπτωση θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω