ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 20/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 26343601

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-1-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1227

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 20-1-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπακτου».
Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω της καταγγελίας στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπακτου».

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης