Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης και αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ σε συνέχεια της 283/2016 απόφασης Ο.Ε για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στη Ναύπακτο την Τετάρτη 14-12-2016, και με την υπ’αριθμ.536/2016 απόφασή του με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης και αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ σε συνέχεια της 283/2016 απόφασης Ο.Ε για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου», αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr για χρονικό διάστημα 15 ημερών, ώστε να υποβάλουν τις προσφορές τους τα ενδιαφερόμενα Δικηγορικά Γραφεία.
2. Την κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Οι προσφορές να ορίζουν ως αμοιβή, ποσοστό % επί του διεκδικούμενου ποσού από τον Δήμο.
4. Δικαίωμα συμμετοχής να έχουν όλοι οι Δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, πλην των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος