Αριθ. απόφασης 30/2011- Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό Κρυονερίου, από κατάστημα Γ. Μπράτσου έως κατάστημα Τσιμιτσέλη τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο από ώρα 10.00 έως 18.00, έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης,, απαγόρευση για το ίδιο χρονικό διάστημα της εισόδου οχημάτων στο Μώλο και της παραμονής και στάθμευσης τροχόσπιτων στη θέση «Γλύφα» με την τοποθέτηση των απαραίτητων πινακίδων.

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΚΓ-Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Ιουνίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 30/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής  κανονιστικής απόφασης  ρύθμισης της  κυκλοφορίας  για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό  Κρυονερίου, από κατάστημα Γ. Μπράτσου  έως κατάστημα Τσιμιτσέλη τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο από ώρα 10.00 έως 18.00, έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων πινακίδων  απαγόρευσης στάθμευσης,, απαγόρευση  για το ίδιο χρονικό διάστημα της εισόδου οχημάτων στο Μώλο και  της παραμονής και στάθμευσης τροχόσπιτων στη θέση «Γλύφα» με την τοποθέτηση των απαραίτητων πινακίδων.

Στη Ναύπακτο σήμερα  6 Ιουνίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19770/02-6-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της την υπ’ αριθ. 16/2011 απόφαση της τοπικής κοινότητας Γαλατά σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται να απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Κρυονερίου, από κατάστημα Γ. Μπράτσου έως κατάστημα Τσιμιτσέλη τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο από ώρα 10.00 έως 18.00 και για το λόγο αυτό να τοποθετηθούν τέσσερεις πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης. Ταυτόχρονα να απαγορευτεί για το ίδιο χρονικό διάστημα η είσοδος οχημάτων στο Μώλο. Επίσης να απαγορευτεί και να τοποθετηθεί σχετική πινακίδα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η παραμονή και η στάθμευση τροχόσπιτων στη θέση «Γλύφα». Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί υπάρχουν προθεσμίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος
  2. Εισηγείται προς το Δ.Σ την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας η οποία να έχει ως εξής:

Να απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Κρυονερίου, από κατάστημα Γ. Μπράτσου έως κατάστημα Τσιμιτσέλη τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο από ώρα 10.00 έως 18.00. Για το λόγο αυτό να τοποθετηθούν τέσσερεις πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης.

Να απαγορευτεί για το ίδιο χρονικό διάστημα η είσοδος οχημάτων στο Μώλο.

Να απαγορευτεί η παραμονή και η στάθμευση τροχόσπιτων στη θέση «Γλύφα» και να τοποθετηθεί σχετική πινακίδα.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  7/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω