Αριθ. απόφασης 29/2011-Διαγράμμιση-σήμανση για την πρόσβαση στο κατάστημα Κυριάκου Ζησιμόπουλου

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΚΓ-Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας Του μηνός Μαΐου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 29/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Διαγράμμιση-σήμανση για την πρόσβαση στο κατάστημα Κυριάκου  Ζησιμόπουλου .

Στη Ναύπακτο σήμερα  23 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16256/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Κεχαγιάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση σχετικά με την εξασφάλιση εισόδου καταστήματος επί της οδού Θ.ΝΟΒΑ 10

ΣΧΕΤ: 1.το άρθρο 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/7-6-10 Τεύχος Α)

2. Τα άρθρα 79 και 82 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Η Από 9-3-2011  Αίτηση του

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα παραπάνω σχετικά
  2. την επιτόπου αυτοψία τεχνικού μας.
  3. την δυνατότητα δημιουργίας χώρου πρόσβασης επί του καταστήματος(συνεργείο μοτοποδηλάτων)με διαγράμμιση-τοποθέτηση πινακίδων

Εισηγούμαστε

Την δημιουργία κατάλληλης διαγράμμισης –σήμανσης για την πρόσβαση στο αναφερόμενο παραπάνω κατάστημα μήκους 1,15μ, με την ταυτόχρονη απαγόρευση στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς την ανάγκη αποτίμησης του πεζοδρομίου ή κατασκευής ράμπας ανόδου (σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η παραμονή δικύκλων εντός της ζώνης πλάτους πεζοδρομίου)

Η επιτόπου οριοθέτηση ,διαγράμμιση και τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την Τεχνική υπηρεσία.

Ύστερα από τα παραπάνω ,παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ,προκειμένου να εκδοθεί Τοπική Κανονιστική Απόφαση, στην οποία να προσδιορίζεται και ποιος θα επωμιστεί στην σχετική δαπάνη.»

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ και η υπ’ αριθ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης η οποία συμφωνεί με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της  επιτροπής  πρότεινε  την έγκριση της  ε

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την δημιουργία κατάλληλης διαγράμμισης –σήμανσης για την πρόσβαση στο κατάστημα του κ. Ζησιμόπουλου Κυρικάκου μήκους 1,15μ, με την ταυτόχρονη απαγόρευση στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς την ανάγκη αποτίμησης του πεζοδρομίου ή κατασκευής ράμπας ανόδου (σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η παραμονή δικύκλων εντός της ζώνης πλάτους πεζοδρομίου).

Η επιτόπου οριοθέτηση ,διαγράμμιση και τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την Τεχνική υπηρεσία.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω