Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 30-1-2016

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  26 -1-2017

Αριθ. Πρωτ. 40

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Γούλας Γεώργιος
 • Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Δευτέρα 30-1-2017  και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  Συζήτηση περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος εντός της  χωροθετησης του Τουριστικού Καταφυγίου στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
 2. Δέσμευση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
 3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»
 4. «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων»
 5. «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»
 6. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»
 7. Συγκρότηση επιτροπής για την  παραλαβή μικρών έργων –εργασιών συντήρησης έως 5.869,40 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 15 & 20 του ΠΔ 171/87  τα οποία δεν έχουν καταργηθεί ρητά από τον νέο νόμο 4412/2016 και εξακολουθούν να ισχύουν.
 8. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού ΔΛΤΝ για το Α’ & Β’ εξάμηνο οικ. έτους 2017.
 9. Έγκριση για υπερωριακή εργασία ενός τακτικού υπαλλήλου και ενός εκτάκτου υπαλλήλου από το Δήμο Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2017.
 10. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99). (σχετ. έγγραφο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου)
 11. Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ν. 2881/2001(Ά16) και λοιπές διατάξεις) για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου (σχετ. έγγραφο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).
 12. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμό. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99). (σχετ. έγγραφο ΚΛ ΠΑΤΡΑΣ)
 13. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή ( Ν. 2881/2001(Ά16) και λοιπές διατάξεις) για θέματα  ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ. Λ Πατρών. (σχετ. έγγραφο ΚΛ ΠΑΤΡΑΣ)
 14. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖΛ Ναυπάκτου  & ΧΖΛ Αντιρρίου, οικ. έτους 2017 . Καθορισμός ανταλλαγμάτων περιπτέρων εντός της ΧΖΛ.
 15. Συζήτηση και λήψη Απόφασης σχετικά με τις οφειλές  οικ. έτους 2016 που αφορούν παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητας ΧΖΛ Ναυπάκτου & ΧΖΛ Αντιρρίου.
 16. Έγκριση εξοδολογίου εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
 17. Καθορισμός θέσεων για έκδοση αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 στις περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του  Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν.3190/2003.
 18. Έγκριση Απολογισμού –Ισολογισμού  οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ναυπάκτου.

20. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ. Αντιρρίου ΔΕ Αντιρρίου (Δυτικός Προβλήτας)» του μελετητή κ. Ρουχωτά Ελευθέριου.

 

                                                                                                                                           

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ